Quy định về sở hữu nhà ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài

Theo quy định, Luật nhà ở năm 2014 ra đời đã tạo điều kiện cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Tuy nhiên, các đối tượng này phải tuân thủ những điều kiện quy định dưới đây để có thể sở hữu hợp pháp nhà ở tại Việt Nam.

  • Cho thuê nhà ở và những vấn đề pháp lý cần lưu ý
  • Nhận diện độ “Sạch” của dự án bất động sản dưới góc độ pháp lý ?
  • Hiểu biết đúng về bất động sản hình thành trong tương lai ?

1. Đối tượng sở hữu nhà là người Việt Nam định cư ở nước ngoài
 
Anh em cần chú ý các vấn đề mấu chốt sau đây, để hiểu:

Giấy tờ chứng minh đối tượng và điều kiện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam:

+ Khách hàng phải có/ mang hộ chiếu Việt Nam: Hộ chiếu phải còn giá trị và có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam;

+ Khách hàng mang hộ chiếu nước ngoài: Hộ chiếu còn giá trị, có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam và có giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ xác nhận là người gốc Việt Nam do Sở Tư pháp, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan quản lý về người Việt Nam ở nước ngoài cấp.

 Hình thức sở hữu nhà ở của trường hợp này, có các hình thức sau:

+ Mua, thuê mua nhà ở thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản;

+ Mua, nhận tặng cho, nhận đổi, nhận thừa kế nhà ở của hộ gia đình, cá nhân;

+ Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại được phép bán nền.

 Thời gian sở hữu nhà ở: Ổn định lâu dài

 
2. Đối tượng sở hữu nhà là tổ chức, cá nhân nước ngoài
 
Cần chú ý các vấn đề mấu chốt sau đây, để hiểu:

 
 Giấy tờ chứng minh điều kiện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

+ Khách hàng là cá nhân:Hộ chiếu còn giá trị, có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, không thuộc diện ưu đãi, miễn trừ ngoại giao.

+ Khách hàng là tổ chức:Có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép hoạt động tại Việt Nam còn hiệu lực tại thời điểm ký kết các giao dịch về nhà ở.

 
 Những loại Nhà ở được sở hữu gồm:

 
+ Nhà ở (căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ) trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại. Lưu ý nhé!!!!

 Hình thức sở hữu nhà ở:

+ Đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

+ Mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở.

 
Thời gian sở hữu nhà ở:

 
– Cá nhân nước ngoài: Sở hữu nhà ở theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, thuê mua, tặng cho, nhận thừa kế nhà ở nhưng tối đa không quá 50 năm, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận và có thể được gia hạn thêm.

– Cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam hoặc kết hôn với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì được sở hữu nhà ở ổn định, lâu dài và có các quyền của chủ sở hữu nhà ở như công dân Việt Nam.

– Tổ chức nước ngoài: Được sở hữu nhà ở theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, thuê mua, tặng cho, nhận thừa kế nhà ở nhưng tối đa không vượt quá thời hạn ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư, bao gồm cả thời gian được gia hạn thêm; thời hạn sở hữu được tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận.

– Trường hợp trước khi hết hạn sở hữu nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài bán hoặc tặng cho nhà ở:

+ Bên mua, bên nhận tặng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sẽ được sở hữu nhà ở ổn định lâu dài;

+ Bên mua, bên nhận tặng cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì chỉ được sở hữu nhà ở trong thời hạn còn lại, và có thể được gia hạn.

 
Số lượng nhà ở được sở hữu:

 
– Không quá 30% tổng số căn hộ của một tòa nhà chung cư và không quá 30% tổng số căn hộ của tất cả các tòa nhà chung cư trên một địa bàn có số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường.

– Nếu trên một địa bàn có số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường mà có dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, trong đó có nhà ở riêng lẻ để bán, cho thuê mua, tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu số lượng nhà ở riêng lẻ như sau:

+ Một (01) dự án có số lượng nhà ở riêng lẻ dưới 2.500 căn: Được sở hữu không quá 10% tổng số lượng nhà ở trong dự án;

+ Một (01) dự án có số lượng nhà ở riêng lẻ tương đương 2.500 căn: Được sở hữu không quá 250 căn;

+ Hai (02) dự án trở lên mà tổng số nhà ở riêng lẻ trong các dự án này ít hơn hoặc bằng 2.500 căn: Được sở hữu không quá 10% số lượng nhà ở của mỗi dự án.

 

Thông tin về dự án và số lượng nhà ở được sở hữu:

 
Sở Xây dựng công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của sở: 

– Danh mục dự án nhà ở nằm trong khu vực không được phép mua;

– Số lượng nhà ở được sở hữu tại mỗi dự án/mỗi tòa nhà chung cư;

– Số lượng nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài đã mua, thuê mua, đã được cấp giấy chứng nhận tại mỗi dự án;

– Số lượng căn hộ chung cư được sở hữu trong trường hợp một địa bàn có số dân tương đương đơn vị hành chính cấp phường có nhiều tòa nhà chung cư; số lượng nhà ở riêng lẻ được sở hữu trong trường hợp trên một địa bàn có số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường mà có một hoặc nhiều dự án nhưng có tổng số lượng nhà ở riêng lẻ ít hơn hoặc tương đương bằng 2.500 căn.

 
Thông báo việc ký hợp đồng mua bán, thuê mua, tặng cho:

 
– Trước khi ký hợp đồng mua bán, thuê mua, tặng cho nhà ở:

+ Bên bán, cho thuê, tặng cho phải kiểm tra thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng hoặc đề nghị Sở Xây dựng cung cấp thông tin để xác định số lượng nhà ở được bán, cho thuê mua, được tặng cho.
+ Sở Xây dựng có trách nhiệm cung cấp thông tin trong ngày.

+  Sau khi ký hợp đồng mua bán, cho thuê mua, tặng cho nhà ở: Bên bán, cho thuê, tặng cho phải thông báo ngay thông tin trong ngày (bằng thư điện tử và bằng văn bản) về địa chỉ nhà ở đã bán, cho thuê mua, đã tặng cho đến Sở Xây dựng nơi có nhà ở để đăng tải trên cổng thông tin điện tử của sở;

+ Sau khi nhận được thông tin, Sở Xây dựng phải kiểm tra và đăng tải ngay trên cổng thông tin điện tử của sở.

 
Trân trọng chia sẻ thông tin hữu ích!

 
Nguyên Anh!