Thủ Tục Gia Hạn Giấy Phép Khai Thác Cát

Theo quy định của pháp luật về khai thác khoáng sản thì Giấy phép khai thác khoáng sản có thời hạn không quá 30 năm. Hết thời hạn trên, nếu quý khách hàng vẫn có nhu cầu sử dụng Giấy phép thì quý khách hàng cần tiến hành thủ tục gia hạn Giấy phép khai thác cát. Để giúp quý vị có những thông tin chính xác về thủ tục trên, vbatdongsan xin gửi tới quý vị bài viết dưới đây:

Khai thác cát

Đã nộp đủ hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ khi Giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực ít nhất là 45 ngày,  trong đó giải trình rõ lý do đề nghị gia hạn

Có báo cáo kết quả hoạt động khai thác khoáng sản từ khi được cấp phép khai thác đến thời điểm đề nghị gia hạn, trong đó chứng minh rõ đến thời điểm đề nghị gia hạn chưa khai thác hết trữ lượng khoáng sản trong khu vực khai thác theo Giấy phép khai thác khoáng sản

Đến thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác đã hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định theo quy định của pháp luật

Đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng đất, nước, hạ tầng kỹ thuật trong hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật có liên quan

Tại thời điểm đề nghị gia hạn, kế hoạch khai thác khoáng sản tiếp theo phải phù hợp với quy hoạch khoáng sản đã phê duyệt theo quy định tại Luật khoáng sản.

+ Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản

+ Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm đề nghị gia hạn

+ Báo cáo kết quả hoạt động khai thác đến thời điểm đề nghị gia hạn; trữ lượng khoáng sản còn lại; diện tích đề nghị được tiếp tục khai thác.

Bước 1: Quý khách hàng chuẩn bị hồ sơ có thành phần như trên

Bước 2: Quý khách hàng tiến hành nộp hồ sơ

– Cơ quan có thẩm quyền gia hạn Giấy phép: 

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố; Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.

+ Bộ Tài nguyên và Môi trường gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản không thuộc trường hợp do Ủy ban nhân dân tỉnh gia hạn.

   Bước 3: Trả kết quả

Tối đa là 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với hồ sơ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

Trường hợp phải lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan về các vấn đề liên quan đến việc cấp Giấy phép khai thác khoáng sản thì thời gian lấy ý kiến không tính vào thời hạn 45 ngày.

Giấy phép khai thác khoáng sản có thời hạn không quá 30 năm và có thể được gia hạn nhiều lần, nhưng tổng thời gian gia hạn không quá 20 năm.

Các trường hợp Giấy phép khai thác khoáng sản bị thu hồi 

+ Sau 12 tháng, kể từ ngày giấy phép có hiệu lực, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản chưa xây dựng cơ bản mỏ, trừ trường hợp bất khả kháng;

 + Sau 12 tháng, kể từ ngày dự kiến bắt đầu khai thác, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản chưa tiến hành khai thác, trừ trường hợp bất khả kháng

  +Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản vi phạm một trong các nghĩa vụ mà không khắc phục trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản có thông báo bằng văn bản

   + Khu vực được phép khai thác khoáng sản bị công bố là khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

Giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

+  Giấy phép bị thu hồi

+  Giấy phép hết hạn

+  Giấy phép được trả lại

+  Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản giải thể hoặc phá sản.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của vbatdongsan chúng tôi về Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận khai thác cát. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: #2 hoặc #@gmail.com